Dotace na výstavbu rodinných domů

Jednorázovou fixní dotaci mohou získat také stavebníci, kteří svůj dům postaví v nízkoenergetickém standardu. Požadavky jsou poměrně přísné, pro získání dotace na výstavbu domů musí dům splňovat několik podmínek, mezi než patří hlavně nízká měrná roční spotřeba tepla na vytápění (menší než 20 resp. 15 kWh/m2.rok), průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy menší než 0,22 W/m2.K. Dům musí mít instalován větrací systém s rekuperací tepla a majitel musí také doložit protokol o absolvovaném blower door testu. Prakticky jde o podporu výstavby rodinných domů v pasivním standardu.

Vybrané parametry domů, na jejichž výstavbu bude možné získat dotaci:

Maximální výše dotací 400 000 Kč 550 000 Kč
Měrná roční spotřeba tepla na vytápění max. 20 kWh/m2.rok max. 15 kWh/m2.rok
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy max. 0,22 W/m2.K max. 0,22 W/m2.K

[supplier-ads id=“3716″]

Co je to pasivní dům?

Pasivní dům je nízkoenergetická budova se špičkovými tepelně-fyzikálními vlastnostmi navržená tak, aby byla co nejúspornější. Norma definuje pasivní dům jako: „..budovu s roční měrnou potřebou tepla na vytápění nepřesahující 15 kWh/m2.rok. Takto nízkou energetickou potřebu budovy lze krýt bez použití obvyklé otopné soustavy, pouze se systémem nuceného větrání obsahujícím účinné zpětné získávání tepla z odváděného vzduchu (rekuperací) a malé zařízení pro dohřev vzduchu v období velmi nízkých venkovních teplot. Navíc musí být dosaženo návrhových teplot vnitřního vzduchu po provozní přestávce v přiměřené (a v projektové dokumentaci uvedené) době. Současně nemá u těchto budov celkové množství primární energie spojené s provozem budovy (vytápění, ohřev teplé vody a elektrické energie pro spotřebiče) překračovat hodnotu 120 kWh/m2.rok.

pasivní dům, solární panely

Dotace ve výši 550 000 Kč se tedy skutečně týká výstavby pasivních domů. Menší částku pak dostanou ti stavebníci, kteří staví obzvlášť úsporný nízkoenergetický dům. Za nízkoenergetický dům se považuje budova s roční spotřebou tepla na vytápění menší než 50 kWh/m2.rok.

Co je to blower door test?

Pomocí blower door testu se zkouší vzduchotěsnost obálky budovy. Právě vzduchotěsnost je totiž klíčová pro bezchybnou funkci nízkoenergetických a pasivních domů. Více informací o blower-door testu nejdete například zde.