Zateplení domů – jaké jsou výše dotací?

Dotace na zateplení jsou poskytovány majitelům rodinných domů. V rámci dotací na zateplení můžete obdržet i finanční podporu na výměnu oken a dveří. Výše dotace se odvíjí od dosažené energetické úspory a celkovými způsobilými výdaji na provedení opatření. Jako způsobilé se označují ty výdaje, které jsou definovány v podmínkách programu.

Celkové způsobilé výdaje se pak počítají jako součet všech násobků všech měrných způsobilých výdajů (opět jsou definovány v podmínkách – pro zateplení je to například 1300 Kč/m2) a ploch jednotlivých konstrukcí. Tento způsob je oproti původní Zelené úsporám spravedlivější, protože pracuje nikoli s podlahovou plochou domu, ale plochou konstrukcí – například stěn, které byly zatepleny.

Výše dotace závisí na konečném efektu provedených opatření – na snížení vypočtené měrné roční spotřeby tepla EA oproti stavu před realizací.

Snížení měrné roční spotřeby tepla oproti původnímu stavu Výše dotace v % celkových způsobilých výdajů
o 40 % 30 %
o 50 % 40 %
o 60 % 50 %

 

Kam dál?

Jakou zvolit nejvýhodnější tloušťku izolace?

Čím silnější izolaci při zateplení domu použijete, tím lépe. S tloušťkami izolace většími než 20 cm však skokově rostou náklady. Sdružení Ekowatt proto doporučuje nevýhodnější tloušťku izolace pro bytové domy.

Obecně platí, že čím větší tloušťku izolačního materiálu zvolíme, tím větší úspory tepla lze dosáhnout. Se stoupající tloušťkou ovšem také stoupá cena zateplení, která zahrnuje cenu za izolační materiál, kotvení, lišty, lepící a omítkové hmoty, pronájem lešení a práci. Zvýšením tloušťky zateplovacího systému do maximální tloušťky 20 cm (dnes chápáno jako maximum tloušťky jedné izolační desky) se však z těchto položek mění pouze cena izolačního materiálu, protože i kotvení vrstev probíhá standardními metodami.

Další informace o dotacích:

Po překročení hranice 20 cm je nutno použít dvě vrstvy izolantu, čímž dojde ke skokovému nárůstu ceny. Větší tloušťky, případně více vrstev, tepelného izolantu mají zejména kvůli sání větru a vlastní hmotnosti větší nároky na kotvení. Vliv sání větru se liší v různé výšce budovy, podle geografické oblasti a větrné expozice budovy. Počet kotev a jejich rozmístění po fasádě má být vzhledem k proměnnému sání v různých místech fasády provedeno v souladu s projektem kotvícího plánu, který by měl být součástí projektové dokumentace.

Jaká je optimální tloušťka izolace?

Jakou tloušťku tepelné izolace je vhodné použít, abychom po odečtení investice do zateplení dosáhli co nejvyšší úspory provozních nákladů na vytápění, tedy dosáhli maximální finanční úspory? Optimální tloušťka izolace z ekonomického hlediska závisí na několika faktorech, a to zejména na původním součiniteli prostupu tepla dané konstrukce, ceně kompletní skladby zateplovacího systému, aktuální ceně energie a předpokládaném růstu cen energie.

Z hlediska návratnosti vložených prostředků v čase je nejvýhodnější použít tloušťku izolace mezi 12 a 20 cm při předpokládaném meziročním růstu cen energie o 3 %, přičemž ekonomická efektivita zateplení v tomto rozmezí se příliš neliší. V oblastech s nižší cenou tepla ze systému CZT se finanční úspora za 40 let po aplikaci opatření pohybuje v rozmezí 600 až 5 500 Kč na m2 podlahové plochy bytů, v oblastech s vyšší cenou mezi 1 800 až 12 000 Kč/m2.

Článek vznikl ve spolupráci se sdružením Ekowatt.