Způsobilé výdaje – co to je?

V souvislosti a dotacemi v programu Nová zelená úsporám jsou často zmiňovány tzv. způsobilé výdaje. Ty jsou směrodatné pro určení konečné výše dotace. Jde o výdaje – tedy vaše náklady – které jsou přímo spojené s realizací opatření na snížení energetické náročnosti domu. Způsobilé výdaje musí být samozřejmě doloženy fakturou a soupisem provedených prací.

Podmínky dotačního programu stanovují úroveň maximálních způsobilých výdajů, které lze pro získání dotace uplatnit. Fyzické osoby a neplátci mohou do způsobilých výdajů zahrnout i DPH.

Způsobilé výdaje pro zateplení domů

V případě zateplení obálky budovy se pod způsobilými výdaji rozumí všechny náklady na materiál, montáž a provedení podporovaných opatření. Způsobilé výdaje se uvádějí jako měrné – v nákladech na m2 plochy. Jako způsobilé jsou brány pouze výdaje na opatření, která provedete na obálce budovy.

Maximální výše způsobilých výdajů na zateplení domu:

Opatření Maximální měrné způsobilé výdaje bez DPH
Zateplení obvodových stěn 1300 Kč/m2
Zateplení podlahy 1700 Kč/m2
Výměna oken a dveří 6000 Kč/m2
Zateplení střechy 1300 Kč/m2
Ostatní konstrukce (stropy, konstrukce mezi vytápěným a nevytápěným prostorem) 500 Kč/m2

119556195
Způsobilé výdaje na zateplení domu se počítají v nákladech na m2 plochy. Podmínky programu určují maximální hodnotu těchto výdajů (viz tabulka výše)

Způsobilé výdaje při výstavbě nízkoenergetických domů – oblast podpory B

Jde o všechny výdaje související s výstavbou domu včetně prvků technického zařízení budovy. Do způsobilých výdajů se tak započítávají také náklady na instalaci vytápění, větracího sytému, či solárního systému pro ohřev teplé vody.

Výměna a modernizace topení

Jde o všechny výdaje související s dodávkou a instalací podporovaných zařízení (kotle, krbová kamna, tepelená čerpadla atd.). V případě dotací na systém nuceného větrání s rekuperací se do způsobilých výdajů započítávají také náklady na měření neprůvzdušnosti obálky (blower door test).

Způsobilé Výdaje na přípravu a zajištění realizace

Jde o náklady na:

  • Zpracování projektové dokumentace
  • Energetický audit
  • Vystavení průkazu energetické náročnosti budovy
  • Technický dozor
  • Blower door test